Open Method of Coordination (OMC) – Nyitott Koordinációs Módszer [2016-04-12]

© scusi Fotolia

Az Open Method of Coordination (OMC), vagyis a nyitott koordinációs módszer egyre fontosabbá válik az Európai Unióban mint új kormányzási alternatíva. Alapja a tagállamok önkéntes összefogása a nemzeti szakpolitikák közös irányba terelése, és ezáltal bizonyos közös uniós célok megvalósítása érdekében. (Kreatív Európa Iroda)


A nyitott koordinációs módszert a foglalkoztatáspolitika részeként hozta létre a luxemburgi folyamat , majd később a lisszaboni stratégia (2000) eszközeként intézményesült. A kulturális szektorban működését az Európai Kulturális Menetrend (European Agenda for Culture) vezette be. A munka a kulturális sokszínűség és párbeszéd, hozzáférhető és befogadó kultúra, kulturális és kreatív iparágak, a szakértelem és mobilitás, valamint a kulturális örökség területein zajlik. A módszer keretein belül a nemzeti hatóságok nevezik ki a kulturális szektor legfontosabb prioritásaival foglalkozó munkacsoportok tagjait.

A tagállamok együttműködését ezen a platformon soft-law (jogi szempontból nem kötelező erejű) intézkedések foglalják keretbe – iránymutatások megállapítása, indikátorok és az összehasonlíthatóságot lehetővé tevő benchmarkok lefektetése. Az OMC együttműködés további célja a legjobb gyakorlatok feltérképezése és megosztása, valamint a tagállami nemzeti szakpolitikák közelítése közös európai uniós célok elérése érdekében.

Mivel az OMC olyan szakpolitikai területeken működik, amelyek felett a tagállamok megőrzik irányítási jogukat és az Unió nem vagy nagyon kevés törvényhozói jogosítvánnyal rendelkezik, az OMC sikerességének kulcsa a tagállamok egymást ösztönző és fejlődést elősegítő szerepében rejlik. A Tanács csupán felügyeli a folyamatot.


A Nyitott Koordinációs Módszer munkafolyamatának fázisai a következők:

1. A Tanács megállapodik bizonyos (általában nagyon átfogó) rövid, közép vagy hosszú távú szakpolitikai célokról, figyelembe véve a tagállamok eltérő igényeit; a prioritásokat a Tanács Kulturális Munkaterve felsorolja.

2. A munkaterv tartalmazza, hogy az Európai Unió mely módszerekkel járul hozzá a prioritások mentén a kitűzött célok megvalósításához - az egyik eszköz erre egy-egy OMC munkacsoport indítása.

3. Az OMC munka folyamán a munkacsoportok különböző szintű ajánlásokat fogalmaznak meg, megosztják tagállami jó gyakorlataikat, valamint indokolt esetben benchmarkokat és indikátorokat állapítanak meg a legjobb gyakorlatok megvalósulásának nyomon követése érdekében. Az együttműködés ily módon egy közös tanulási folyamatot ösztönöz.

4. A megfogalmazott irányelveket az országok fejlettségi szintjüknek megfelelően átültetik a nemzeti és regionális szakpolitikáikba.

Az OMC sikerességét meghatározza a tagállami szakpolitikák átültetéséhez kapcsolódó információ gyors és széleskörű terjedése, illetve más szereplők – pl. civil szervezetek - bevonásának fontossága.

A 2015. év végéig lezárult OMC-munkacsoportok jelentéseinek magyar nyelvű összefoglalóit tartalmazó kiadványt letöltheti PDF formátumban, illetve megtekintheti az alábbi képre kattintva:Bővebben az OMC-ről:

Az európai uniós jogtárban és az Európai Bizottság weboldalán illetve az Európai Parlament rövid összefoglalója az OMC-ről.

Az Európai Unió Kulturális munkatervei:

A Tanács következtetései a 2019–2022-re szóló kulturális munkatervről
2015-2018
2015-2018 módosítás
2011-2014
2008-2010

A kultúra területén működő OMC-munkacsoportok:

Név Angol nyelvű elnevezés Összefoglaló Teljes jelentés
2019-2022
A kulturális örökség klímaváltozással szembeni ellenálló képességének erősítése Strengthening cultural heritage resilience for climate change Strengthening cultural heritage resilience for climate change Strengthening cultural heritage resilience for climate change
A társadalmi befogadástól a társadalmi kohézióig From social inclusion to social cohesion From social inclusion to social cohesion From social inclusion to social cohesion
Magas színvonalú építészet és épített környezet High-quality architecture and built-environment High-quality architecture and built-environment High-quality architecture and built-environment
A művészek jogállása és munkakörülményei Status and working conditions of artists Status and working conditions of artists Status and working conditions of artists
Ragyogó koprodukciók Co-productions that shine Még nem elérhető. Co-productions that shine
Többnyelvűség és fordítás Multilingualism and translation Még nem elérhető Translators on the cover - report
A nemek közötti egyenlőség Gender equality Még nem elérhető Towards gender equality in the cultural and creative sectors - report

Towards gender equality in the cultural and creative sectors - recommendations
2015-2018
Interkulturális párbeszéd a bevándorlási és menekültválság tükrében Intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis Még nem elérhető Intercultural dialogue in the context of the migratory and refugee crisis
A kulturális tudatosság és kifejezőkészség Development of the key competence ‘cultural awareness and expression’ Angol nyelven

Magyar nyelven
Cultural awareness and expression

Jó gyakorlatok angol nyelven

Kiemelt jó gyakorlatok magyar nyelven
Forráshoz jutás Access to finance Angol nyelven

Magyar nyelven
Towards more efficient financial ecosystems: Innovate instruments to facilitate access to finance for the cultural and creative sectors (CCS)
A kultúra elérhetőségének digitális úton való előmozdítása: közönségfejlesztési politikák és stratégiák Promoting access to culture via digital means: Policies and strategies for audience development Még nem elérhető Promoting access to culture via digital means - Policies and strategies for audience development
Alcsoport:
Az olvasás népszerűsítése digitális környezetben a hozzáférés és a közönségfejlesztés ösztönzése érdekében
Promoting reading in the digital environment Angol nyelven Promoting reading in the digital environment

Az olvasás népszerűsítése a digitális környezetben
A kultúra társadalmi befogadáshoz való hozzájárulásának erősítése Fostering the contribution of culture to social inclusion Angol nyelven From social inclusion to social cohesion
Participatív kormányzás a kulturális örökség terén Participatory governance of cultural heritage Angol nyelven Participatory governance of cultural heritage
Készségek, képzés és tudástranszfer: hagyományos és újonnan megjelenő szakmák a kulturális örökség területén Skills, training and knowledge transfer: traditional and emerging heritage professions Angol nyelven Fostering cooperation in the European Union on skills, training and knowledge transfer in cultural heritage professions
A közpolitikák szerepe a kulturális és kreatív ágazatokban rejlő vállalkozási és innovációs potenciál fejlesztésében - A kulturális és kreatív ágazatokban a vállalkozói szellem, valamint új üzleti modellek előmozdítását célzó innovatív intézkedések azonosítása Role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of cultural and creative sectors - To identify innovative measures to promote entrepreneurship and new business models in the cultural and creative sectors Még nem elérhető The role of public policies in developing entrepreneurial and innovation potential of the cultural and creative sectors
Fenntartható kulturális turizmus Sustainable cultural tourism Angol nyelven Sustainable cultural tourism
Filmszínházak: az európai filmek forgalmazásának javítása Cinema: improving circulation of European films Még nem elérhető European movies on the move: Ten actions for better circulation across Europe
2011-2014
Az unió támogatási programjainak – többek között a strukturális alapok – stratégiai alkalmazása, hogy ezáltal serkentsék a kultúrának a helyi, regionális és nemzeti fejlődésre gyakorolt hatását, valamint a tág értelemben vett gazdaságra gyakorolt átgyűrűző hatását How to strategically use the EU support programmes, including Structural Funds, to foster the potential of culture for local, regional and national development and the spill-over effects on the wider economy? Angol nyelven

Magyar nyelven
Policy handbook on how to strategically use the EU support programmes...
A művészek mobilitását támogató programok Building a strong framework for artists’ mobility Angol nyelven

Magyar nyelven
Report on building a strong framework for artists' mobility: five key principles
EU kulturális külkapcsolatok, EU-Kína EU external cultural relations, EU-China Angol nyelven

Magyar nyelven
Culture in the EU's external relations: A strategy for EU-China cultural relations
A művészetek és kulturális intézmények politikáiról és bevált gyakorlatairól a kulturához való könnyebb hozzáférés, és a kultúrában történő szélesebb körű részvétel elősegítése érdekében The role of public arts and cultural institutions in the promotion of better access to and wider participation in culture Angol nyelven

Magyar nyelven
A report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions...
Kulturális és kreatív ágazatok exportjára vonatkozó stratégiák és a nemzetköziesítés támogatása Cultural and creative industries’ export and internationalisation Angol nyelven

Magyar nyelven
Good practice report on the cultural and creative sectors' export and internationalisation support strategies
A kreatív partnerségek előmozdítása Promotion of creative partnerships Angol nyelven

Magyar nyelven
Policy handbook on promotion of creative partnerships
A kulturális sokszínűség és interkulturális párbeszéd előmozdítása The role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue Angol nyelven

Magyar nyelven
Report on the role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue
Művészeti alkotóházak Artists’ residencies Angol nyelven

Magyar nyelven
Policy handbook on artists' residencies
2008-2010
Művészek és más kulturális területen tevékenykedő szakemberek mobilitását elősegítő feltételek javítása Improving the conditions to support the mobility of artists and culture professionals Angol nyelven

Magyar nyelven
Final report and recommendations on improving the conditions to support the mobility of artists and culture professionals
A gyűjtemények mobilitásának elősegítése2 alcsoport:

1. Múzeumi szakemberek mobilitása és tapasztalatcsere
2. A kulturális javak uniós tagállamok között történő kölcsönzésével kapcsolatos költségek csökkentése a gyakorlatban
Mobility of collections and activities of museums


2 subgroups:

1. Mobility of Museum Professionals and Exchange of Expertise
2. Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union

Angol nyelven

Magyar nyelven


Angol nyelven

Magyar nyelven

Mobility of Museum Professionals and Exchange of Expertise

A report on practical ways to reduce the costs of lending and borrowing of cultural objects

Toolkit
Az oktatás és a kultúra közötti szinergiák erősítése, különösen a művészeti oktatás terén Synergies between culture and education, especially arts education Angol nyelven

Magyar nyelven
Final report on developing synergies with education, especially arts education
A kulturális és kreatív ágazatok, azon belül is elsősorban a kkv-k teljesítőképességének maximalizálása Cultural and creative industries Nem áll rendelkezésre Final report on maximising the potential of Cultural and Creative Industries, in particular that of SMEs


Támogatóink: