Menekültek integrációjának támogatása [2016-04-11]

Ezen az oldalon a Kreatív Európa program Menekültek integrációjának támogatása c. területtel kapcsolatban tájékozódhat annak sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


Ezen pályázati felhívás általános célja, hogy támogassa azokat a kulturális, audiovizuális és szektorközi (kulturális-kreatív) projekteket, amelyek a menekültek európai környezetbe való beilleszkedésének megkönnyítésére, a kölcsönös kulturális megértés elősegítésére és a kultúrák és vallások közötti párbeszéd, a tolerancia és a más kultúrák iránti tisztelet támogatására irányulnak.

A várt eredmény korlátozott számú, ugyanakkor magas színvonalú konzorciumok létrehozása a kreatív és a kulturális ágazatokban működő szervek által. A konzorciumok a menekültek integrációjának támogatását elősegítő kezdeményezéseket hoznak létre és tesztelnek a programban részt vevő országokban, majd megosztják eredményeiket a Kreatív Partnerség jegyében.

A felhívás egyedi célkitűzése, hogy olyan transznacionális, kulturális és audiovizuális projektek jöjjenek létre, amelyek képesek:

• segíteni a menekültek szocializációját és önkifejezését anélkül, hogy szükségszerűen beszélnék a fogadó ország nyelvét.

• tágabb értelemben vett tanulási platformot biztosítani, a sokszínűség, az interkulturális és állampolgári kompetenciák, a demokratikus értékek és a polgári szerepvállalás tiszteletben tartásával és megértésével.

• lehetőséget adni az uniós polgároknak arra, hogy felfedezzék, megismerjék és megértsék a menekültek értékeit és kultúráját, és ennek során újra felfedezzék és gazdagítsák saját kultúrájukat.

• támogatni a kulturális és/vagy audiovizuális alkotások közös létrehozását és európai bemutatását.

• lehetőséget adni a más ágazatokba tartozó szervezetekkel való együttműködésre, hogy ösztönözzék az átfogóbb, gyorsabb, hatékonyabb, hosszú távú választ erre a globális problémára. Támogatható pályázók

Támogatható pályázók

E pályázati felhívás keretében a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:

1. A felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkező, az 1295/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokban működő jogi személyek.

2. A konzorciumnak tagjai lehetnek más ágazatokba (pl. állami, oktatási, egészségügyi, szociális, vagy ezekhez hasonló) tartozó szervezetek is, amennyiben aktívan részt vesznek a célkitűzések megvalósításában.

Természetes személyek nem pályázhatnak.

Támogatható országok

Csak az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok jogosultak a részvételre:

1. az Európai Unió 28 tagállama,
2. az EFTA-/EGT-tagországok: Izland és Norvégia,
3. uniós tagjelölt országok: Törökország, Albánia, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
4. potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina,
5. más, a Kultúra alprogramban részt vevő országok: Grúzia, Moldova és Ukrajna.

Partnerség minimális összetétele

A pályázóknak legalább két országból legalább három partnert tartalmazó konzorciumot kell alkotniuk, amely egy főpályázóból és több partnerből áll. Legalább a főpályázónak (a koordinátornak) és a partnerek egyikének:

• a fenti 1–4. pontban felsorolt országok valamelyikében kell székhellyel rendelkeznie.

• az 1295/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokban működő kulturális és audiovizuális szereplőnek kell lennie.

A többi a pályázatban résztvevő partner más releváns ágazatot is képviselhet (az 1.ii. pontban felsoroltak szerint), és a székhelye az 1–5. pontban felsorolt támogatható országok bármelyikében lehet.

A pályázatokat az összes pályázó nevében a főpályázó szervezet jogi képviselőjének kell benyújtania.

Harmadik feleknek nyújtott pénzügyi támogatás

A főpályázó és a partnerek dönthetnek úgy, hogy a költségvetés egy részét több kisebb, a kreatív partnerségben nem részes szervezet (harmadik felek) által javasolt kezdeményezés pénzügyi támogatására használják fel. Ez a felhívás rendelkezései alapján megvalósítható, de a pályázatban világosan meg kell jelölni a tevékenységek és a harmadik felek kiválasztásának kritériumait. A harmadik feleknek nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a 60 000 EUR-t.

Odaítélési feltételek

A pályázati támogatások odaítélésének kritériumai a következők:

1. A projektkoncepció és a kapcsolódó stratégiák relevanciája (40 pont)
A felhívás fő célkitűzésein belül ez a kritérium azt értékeli, hogy a projekt és a partnerség mennyiben járul hozzá a menekültek uniós beilleszkedésének elősegítéséhez, és mennyiben ad lehetőséget az uniós polgároknak, hogy megismerkedjenek és megértsék a migráns közösségeket a kulturális és kreatív eszközök, köztük a film és az audiovizuális kultúra révén.

2. A projekt tartalmának minősége és a kreatív partnerség tevékenységei (30 pont)
Ez a kritérium a projekt gyakorlati megvalósulását értékeli (a tevékenységeket és a teljesítménycélok minőségét, valamint a munkafeltételeket, a kreatív partnerséget is beleértve).

3. Disszeminációs tevékenység és a projekt potenciális hatása (30 pont)
Ez a kritérium a projekt tevékenységeinek és eredményeinek kommunikációját értékeli, valamint az ismeretek és tapasztalatok megosztását más, menekültügyi kérdésekkel foglalkozó szervezetekkel, vagy csoportosulásokkal. A cél a projekteredmények hatásának maximalizálása, ennek érdekében helyi, regionális, országos és európai szinten a lehető legszélesebb körben elérhetővé kell tenni, hogy túlmutassanak a projektben közvetlenül érintetteken, és a hatásuk a projekt időtartamánál hosszabb legyen.

Benyújtással kapcsolatos információk és határidő

Az elektronikus pályázat benyújtása előtt a főpályázónak és a partnereknek regisztrálniuk kell szervezetüket az oktatási, audiovizuális, kulturális, uniós polgársági és önkéntességi résztvevői portálon (Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal), ahol megkapják résztvevő-azonosító kódjukat (PIC-kód). A PIC-kódot fel kell tüntetni a pályázati űrlapon. A szervezetekkel kapcsolatos valamennyi jogi és pénzügyi információ kezelése a résztvevői portálon keresztül zajlik.

A regisztrációval kacsolatos információkról az alábbi linken tájékozódhat:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

A pályázókat arra kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásra és a benyújtási eljárásra vonatkozó tájékoztató anyagokat, továbbá a pályázathoz tartozó dokumentumokat használják, amelyek az alábbi linken érhetők el: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europe-cross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en.

A pályázati űrlapot és mellékleteit online kell benyújtani, ügyelve a helyes, megfelelően kitöltött elektronikus pályázati űrlap használatára, valamint az összes vonatkozó és alkalmazandó melléklet és igazoló dokumentum szerepeltetésére.

A pályázati űrlapok az alábbi internetes címen találhatók:
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot.

Nem lehet figyelembe venni azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmaznak minden szükséges információt, illetve nem érkeznek be online formában a határidő lejárta előtt. A támogatási pályázatokat az EU hivatalos nyelveinek valamelyikén kell benyújtani. A pályázathoz olyan nyelvet kell használni, amelyet a projektben részt vevő összes szervezet ért (pl. angol, német vagy francia).

Benyújtási határidő:
A menekültek integrációjának támogatására irányuló pályázatok benyújtási határideje 2016. április 28. (közép-európai idő szerint), déli 12:00 óra

A benyújtási határidő lejárta után a pályázatok nem módosíthatók. Bizonyos kérdések tisztázása vagy elírások javítása érdekében ugyanakkor az Ügynökség az értékelési folyamat során ilyen célból megkeresheti a pályázót.

További információkért kérjük olvassa el a Menekültek integrációja terület MAGYAR NYELVŰ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓJÁT , illetve a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Támogatóink: