International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap [2006-12-08]


A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) az 1991 óta létező visegrádi együttműködés (V4-ek) egyetlen intézményesített nemzetközi szervezete. 2000-ben alapították, fő célja a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatása. Ennek eszköze az Alap által kidolgozott pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amely nyitva áll minden, a négy ország bármelyikének állampolgárságával rendelkező személy, vagy az ezen országok bármelyikében bejegyzett civil szervezet előtt.

Megalakulása és célja

A Nemzetközi Visegrád Alap (IVF) alapító okiratát 2000. június 9-én írták alá a Visegrádi Négyek (V4) országai, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia Pozsonyban, ahol a szervezet székhelye is található. Az 1991 óta működő visegrádi együttműködésnek ez az egyetlen intézményesült szervezete.
Az Alap fő célja, hogy elősegítse a V4 országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, illetve a kölcsönös turizmus fejlesztésével.
Ennek legfontosabb eszköze a pályázatok és ösztöndíjak rendszere, amelyre az országok által befizetett pénzösszegeket fordítják.
Az Alap elnökségét úgynevezett rotációs rendszerben félévente más-más alapító ország látja el, az angol elnevezések ABC-rendjében. Hivatalos nyelve az angol.

Szervezete

Az Alap szervezetét a döntéshozó és végrehajtó szervek, valamint a Titkárság alkotják. A döntéshozás két szerv, a Külügyminiszterek Konferenciája és a Nagykövetek Tanácsa kezében összpontosul.

A Külügyminiszterek Konferenciája (Conference of Ministers of Foreign Affairs') az Alap legfőbb szerve. Tagjai a V4 országok mindenkori külügyminiszterei. A konferencia elsődleges feladata, hogy meghatározza a szervezet fő profilját, fejlődésének irányát, költségvetését.

A Nagykövetek Tanácsa (Council of Ambassadors) tagjai az éppen elnöklő ország vezetőjéhez akkreditált nagykövetek. Feladata elsősorban a Külügyminiszterek Konferenciájának előkészítése, illetve a támogatási összegek odaítélése, az Alap céljaival összhangban.

Az ügyvezető igazgató (executive director) felelős az Alap céljainak alkalmazásáért. Hároméves időtartamra választja meg a Külügyminiszterek Konferenciája. 2006. augusztus 1-től Forrai Kristóf látja el ezt a feladatot, aki a lengyel Andrzej Jagodzińskit váltotta székében.
Az ügyvezető igazgató helyettese (deputy executive director) (jelenleg a cseh René Kubasek) is hasonló feladatokat lát el.

A Titkárság az adminisztrációs feladatokat végzi. Vezetője az ügyvezető igazgató. Ebben a feladatkörben a pályázatok regisztrációjáért és a nyilvánosság tájékoztatásáért felelős.

Pályázatok

Az Alap legfőbb tevékenysége és célja, hogy pályázatok kiírásával és támogatásával erősítse a V-4 országok közötti kohéziót. A befizetett pénzösszeg kb. 8%-át teszik ki az adminisztratív költségek (Titkárság), a többi pénz pedig a pályázati alap és az iskolai ösztöndíjak pénzlapja között oszlik meg.

Három típusú pályázatot különböztetnek meg:

Az általános pályázat (Standard Grants) keretében kulturális együttműködésre, K+F projektekre, oktatásra, diákcserére, határon átnyúló és határ menti régiós együttműködésre, turizmusfejlesztésre lehet támogatásért folyamodni:. A megpályázott összeg minimum 4000 euró lehet, ez a teljes projektköltségvetés maximum 50%-a lehet. A projekt maximális ideje 12 hónap.
A "kis" pályázat (Small Grants) lehetőségei csak a keretszámokban térnek el az előbb ismertetettektől. Tehát a megpályázható témakörök ugyanazok, viszont itt a maximális összeg 4000 euró, ami szintén nem lehet több, mint a teljes költség 50%-a, a maximális időhatár pedig 6 hónap.
A Visegrádi Stratégiai Program (VSP - Visegrad Strategic Programme) elsősorban hosszú távú, két vagy több visegrádi országot érintő projekteket támogat. A projektek hossza legalább három évet, a támogatás itt is maximum 50%-os lehet.

A hivatalos honlapon mindegyik pályázatról található tájékoztató angol, cseh, lengyel, magyar és szlovák nyelven. Bár általában minden, korábban felsorolt tématerületen fogadják a pályázatokat, évente mégis meghatároznak bizonyos prioritás-területeket.

A pályázatok beadási határideje általában állandó. A Standard Grants esetében március 15. és szeptember 15., a Small Grants esetében március 1., június 1., szeptember 1. és december 1., a VSP esetében pedig január 31. A pontos dátumról azonban érdemes a szervezet honlapjáról tájékozódni.

A nyertes pályázatok listája típusonkénti bontásban szintén megtalálható a honlapon.

Ösztöndíjak

Az Alap másik kiemelkedő tevékenysége a posztgraduális tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók mobilitásának támogatása.

A Visegrádon belüli program (Intra-Visegrad Scholarship) a négy ország valamelyikének állampolgárságával rendelkező hallgató másik V4 országban végzett posztgraduális tanulmányait támogatja. Ez egy vagy két szemeszter hosszúságú lehet, szemeszterenként 2000 euró támogatással a hallgató, és 1500 euró támogatással a fogadó egyetem számára. A "befogadó" ösztöndíjat (In-coming Scholarship) a Belorussziából, Horvátországból, Romániából, Oroszországból, Szerbiából, Montenegróból és Moldovából érkező hallgatók pályázhatják meg. Ez utóbbi program része a "harmadik ország"-típusú ösztöndíj, amelyet a 2005/2006-os tanévben vezettek be először és kifejezetten az ukrán hallgatóknak szól. Mindkét utóbbi programban a tartózkodási idő két szemeszter, a hallgatói támogatás 5000 euró, a fogadó egyetem pedig 3000 eurót kap szintén a két félévre.

Bővebb információ:

E-mail:visegradfund@visegradfund.org
Internet: www.visegradfund.org
Postacím:International Visegrad Fund
Královské údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovakia
Telefon: +421 2 59 20 38 11
Telefax:+421 2 59 20 38 05


Támogatóink: