Európai platformok [2014-04-04]

Ezen az oldalon a Kultúra alprogram Európai Platformok területtel kapcsolatban tájékozódhat annak sajátosságairól, a pályázás menetéről, és egyéb fontos információkról. (Kreatív Európa Iroda)


Mivel a támogatási intézkedés célja a kritikus tömeg és a strukturáló hatás ösztönzése, a különböző ágazatok kiegyensúlyozott lefedése céljából csak korlátozott számú platform nyer el támogatást. A cél tehát nem az, hogy ugyanabban az ágazatban több platform is megkapja a támogatást. Ezt az értékelési folyamatban az értékelők is figyelembe veszik majd.

Prioritások

Az Európai Platformok terület az alábbi célkitűzésekkel rendelkező kulturális és kreatív szervezetek számára nyújt támogatást:

− feltörekvő tehetségek fejlődésének elősegítése, valamint a kulturális és kreatív szereplők nemzetek közötti mobilitásának és az olyan alkotások forgalmának ösztönzése, amelyek képesek széles körű befolyást gyakorolni a kulturális és kreatív ágazatokra és hosszan tartó hatást nyújtani;

− a program-összeállítás terén komoly európai elkötelezettséget mutató művészek és alkotók elismerésének és ismertségének kommunikációs tevékenységek és márkaépítési stratégia révén történő növelése, ideértve adott esetben az európai, minőséget tanúsító címke létrehozását is.

A fent említett célkitűzések megvalósítása érdekében a platform projekteknek az alábbi elsődleges tevékenységekre kell koncentrálniuk:

− az alkotók és művészek, különösen a feltörekvő és a nemzetközi ismertséggel nem rendelkező tehetségek mobilitásának és láthatóságának előmozdítása;

− a kulturális és művészeti tevékenységek ténylegesen európai szintű program-összeállításának ösztönzése a nem nemzeti európai kulturális művekhez való hozzáférés megkönnyítése céljából, nemzetközi bemutatókörutak, rendezvények, kiállítások és fesztiválok stb. formájában;

− kommunikációs és márkaépítési stratégia végrehajtása, beleértve – adott esetben – az európai, minőséget tanúsító címke létrehozását (vagy ezzel egyenértékű, ismertséget növelő tevékenységet) a platform azon tagjainak megismertetése és támogatása érdekében, amelyek erős és magas színvonalú szakmai elkötelezettségükről adtak számot, különösen a platform, és általában a Kreatív Európa program célkitűzései iránt;

− a hatékonyabb közönségfejlesztéshez való hozzájárulás az információs és kommunikációs technológiák és innovatív megközelítések kiterjedt alkalmazásával;

− az európai értékek és a különböző kultúrák láthatóságának biztosítása, ezáltal az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) ismertségének növelése.

A koordinációs szervezetnek meg kell határoznia a szóban forgó platform szektorra jellemző kritériumait az ezen pályázati felhívásban foglalt iránymutatások alapján. A koordinátornak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy a platform valamennyi tagja a cselekvés teljes időtartama alatt megfelel a kritériumoknak, továbbá ő felel az új tagok kiválasztásáért is.

Támogatható pályázók

Minden olyan kulturális szereplő, aki bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő országban:

1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok és tengerentúli országok és területek;

2. az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;

3. az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;

4. az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

Azoknak az országoknak a frissített listája, amelyek megfelelnek az 1295/2013 rendelet 8. cikkében foglalt feltételeknek, és amelyekkel a Bizottság megkezdte a tárgyalásokat, megtalálható az alábbi linken:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en

Az Ügynökség kiválaszthatja nem uniós tagállamból származó jelentkezők ajánlatát is, amennyiben az odaítélés napján a fent említett rendelet által meghatározott, az adott ország programban való részvételének feltételeit megállapító megállapodásokat már aláírták.


Koordinációs szervezet

A platformot szabályszerűen megalakult jogalanynak, a jogi személyiséggel rendelkező koordinációs szervezetnek kell képviselnie, amelynek bejegyzett székhelye valamelyik részt vevő országban található.

A platform kiválasztása esetén a koordinációs szervezetnek alkalmasnak kell lennie a platform tagjainak képviseletére az Ügynökséggel kötendő bármilyen szerződéses jogviszonyban. A koordinációs szervezetnek e körben minden, a közös cselekvések véghezviteléhez szükséges vonatkozó információt közölnie kell a platform minden egyes tagjára vonatkozóan.

A koordinációs szervezet felelős a platform tagjainak kiválasztásáért és ellenőrzéséért, valamint a támogatások tagok közötti elosztásáért. A koordinációs szervezet e célból a tagok számára egy kritériumrendszert dolgoz ki, amely rendszernek a platform tagjainak meg kell felelnie. E kritériumokat a pályázat fogja tartalmazni, és azok megfelelnek majd a projekt célkitűzéseinek és prioritásainak.

A platform tagjai

A jelentkezéskor a platformnak a koordinációs szervezetből és a programban részt vevő, legalább 10 különböző országban székhellyel rendelkező legalább 10 európai kulturális szereplőből kell állnia ahhoz, hogy a támogatásra jogosult legyen.
A kulturális szereplők száma a partnerségi keretmegállapodás időtartama alatt nőhet.

A platform tagjaiként azonosított európai kulturális szereplőknek a platform életbe lépésekor már meg kell felelniük a jelentkezésben meghatározott kritériumrendszernek. A tagok az előző 12 hónapban már bemutatták a feltörekvő művészek legalább 30%-át a koordinációs szervezet által meghatározottak szerint.
Mivel a projekt fő célja a feltörekvő művészek ösztönzése és mobilitásának támogatása, e kritériumot a projekt teljes időtartama alatt be kell tartani. A koordinációs szervezet ellenőrzi és biztosítja a feltörekvő művészek 30%-os határértékének betartását.

A platform tagjai vállalatok, egyesületek vagy szervezetek lehetnek, amelyek célja a nem audiovizuális kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő európai művészek és alkotásaik bemutatása.

A tagoknak a részvételi kérelmek benyújtási határidejét megelőzően legalább 2 évig jogi személyiséggel kell rendelkezniük, és bizonyítaniuk kell jogi személyként való létezésüket.

Beadási határidő (négy éves együttműködési keretmegállapodás):

Beadási határidő Eredmények közzétételének határideje Kezdődátum
2017 április 27. 12.00 (brüsszeli idő) 2017. augusztus 2017. augusztus - december


Támogatható projektek

- A partnerségi keretmegállapodás megkötésére benyújtott jelentkezésnek a platform tagjainak kiválasztására/ellenőrzésére vonatkozó egyedi, mérhető és releváns kritériumokat kell tartalmaznia, valamint a platform tevékenységeiről szóló munkatervet is, amely magában foglalja a tagok közös, a koordinációs szervezet által végrehajtandó vagy támogatandó és a partnerségi keretmegállapodás teljes időtartamát lefedő tevékenységeit is.
A benyújtott pályázatnak a kritériumrendszer és a munkaterv teljes körű és részletes leírását is tartalmaznia kell.

- A partnerségi keretmegállapodás alá tartozó projekteknek továbbá tartalmaznia kell az első évben végrehajtandó tevékenységek teljes leírását is. Az ezt követő két évre vonatkozóan a partnerségi keretmegállapodás szerint kiválasztott jelentkezőket felszólítják az egyes évekhez kapcsolódó tevékenységek teljes körű bemutatásának benyújtására.

- A partnerségi keretmegállapodás alapján odaítélt éves támogatás nem haladhatja meg az 500 000 EUR-t. Az igényelt támogatás nem haladhatja meg az éves támogatható költségvetés 80%-át.

Támogatható tevékenységek

A koordinációs szervezet vonatkozásában a következőkkel kapcsolatos tevékenységek támogathatók:

- a platformtagok tevékenységeinek, valamint a platform fenntartható fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeknek – pl. az új tagok kiválasztásának – koordinációja, ellenőrzése, támogatása, értékelése és felülvizsgálata;

- kommunikációs és márkaépítési stratégia megfogalmazása és végrehajtása (beleértve – adott esetben – az európai, minőséget tanúsító címke létrehozását is);

- pénzügyi támogatás nyújtása a támogatható tevékenységeket végrehajtó harmadik felek (a platform tagjai) számára. A fentieken kívül a támogatható tevékenységek olyan, a koordinációs szervezet által irányított koordinációs és ellenőrzési tevékenységeket is magukban foglalhatnak, melyek célja a platformtagok közös tevékenységeinek támogatása.

E közös tevékenységeknek elsősorban a következőkhöz kell kapcsolódniuk:

- az alkotók és művészek, különösen az újonnan megjelenő tehetségek mobilitása és alkotásaik forgalma a platform tagjai között;

- hálózatépítési tevékenységek és társaktól való tanulás a platform tagjainak kulturális menedzserei között a platform célkitűzéseinek elérése érdekében.

A platform tagjai tekintetében a következőkkel kapcsolatos tevékenységek támogathatóak:

- alkotók és művészek, különösen a nemzetközi ismertséggel nem rendelkező tehetségek mobilitásának az erős európai program-összeállítás támogatása révén történő előmozdítása;

- a más európai országokból származó újonnan megjelenő tehetségek támogatásának növelése és bemutatása;

- a jobb közönségfejlesztéshez való hozzájárulás;

- a platformokon belüli fenntartható hálózatépítési tevékenységekhez való hozzájárulás;

- az európai értékek és különböző kultúrák láthatóságának biztosítása, és ezáltal az Európai Unió ismertségének növelése.

Jelentkezéssel kapcsolatos lépések

Jelentkezés előtt keresse fel az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség weboldalát, hogy van-e aktuális pályázati kiírás, és olvassa el a terület pályázati útmutatóit.

EU Login
A pályázóknak rendelkezniük kell EU Login felhasználói fiókkal.
Amennyiben van már ilyen hozzáférése, úgy azzal az azonosítóval lépjen be.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a regisztrációhoz szükséges KÉZIKÖNYVET.

PIC
Minden olyan szervezetnek, amely részt vesz az adott projektben regisztrálnia kell a Résztvevői portálon, ahol is egy PIC (Participant Identification Code) számot fognak kapni. Ez szükséges a jelentkezési e-űrlap letöltéséhez. A portálon való bejelentkezéshez használják ECAS felhasználói nevüket és jelszavukat.
A regisztrációhoz kérjük olvassa el a REGISZTRÁCIÓS ÚTMUTATÓT.

Az elektronikus űrlap (eForm) generálásával és kitöltésével kapcsolatos technikai információkért olvassa el a TECHNIKAI ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁHOZ című dokumentumot .

Az űrlap tartalmi kitöltésével kapcsolatos útmutatásért, kérjük olvassa el a RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓT.

Ne felejtse el ellenőrizni, mely dokumentumokat kell jelentkezéséhez csatolni!

A beadás során felmerülhetnek esetleges technikai problémák, melyek kapcsán kérjük látogasson el a következő oldalra: Elektronikus pályázat benyújtása - technikai problémák

További információ a pályázással kapcsolatban (angol nyelven): Frequently Asked Questions

Odaítélési kritériumok

A támogatható pályázókat a következő kritériumok alapján bírálják el:

1. Relevancia(25)
Ez a szempont azt értékeli, hogy a platform mennyire releváns az intézkedés célkitűzései és prioritásai szempontjából, és különösen, hogy mennyire képes a koordináló szerv által meghatározott feltételrendszer biztosítani, hogy a kiválasztott tagok - hozzájáruljanak az intézkedés célkitűzéseihez és prioritásaihoz, - magas szintű kulturális profillal rendelkezzenek, - elkötelezettek legyenek az európai uniós értékek láthatóságának támogatása iránt. A feltételrendszert, valamint a feltörekvő művészek és alkotók meghatározását ahhoz az ágazathoz kell igazítani, amelyben a platform működik.

2. A tartalom és a tevékenységek minősége(20)
Ez a kritérium azt értékeli, hogy hogyan valósul meg a projekt a gyakorlatban (a tevékenységek és az elvégzendő feladatok minősége, a projektért felelős személyzet tapasztalata, munkafeltételek), különös figyelemmel arra, hogy e tevékenységek hogyan segíthetnek a közönségfejlesztési stratégia hatékony végrehajtásában.

3. Promóciós, kommunikációs és márkaépítési stratégia(30)
Ez a szempont azt értékeli, hogy a platform hogyan közelíti meg a tagok tevékenységeinek a népszerűsítését és kommunikációját. A cél továbbá a projekt strukturáló hatásának maximalizálása olyan márkaépítési stratégia létrehozása és végrehajtása révén, amely a platform tagjait az Unió értékeinek és az alprogram célkitűzéseinek támogatása iránt elkötelezett, magas szintű kulturális szereplőkként mutatja be.

4. A platform minősége(25)
Ez a szempont azt értékeli, hogy a projekt általános szervezése és koordinációja milyen mértékben biztosítja a tevékenységek hatékony végrehajtását.


A hivatalos kiírás megtalálható az ÜGYNÖKSÉG WEBOLDALÁN!

Támogatóink: